top of page

תנאים

עודכן: 01.01.2021

1. קבלת תנאים אלה ומידע כללי

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

1.1 אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות של HotelConnect ואת מדיניות הפרטיות שלנו לפני הגישה והשימוש בשירותי HotelConnect כלשהם כאשר הם מתייחסים לכל שימוש בשירותי HotelConnect כמוגדר להלן. על ידי שימוש בשירותי HotelConnect או גישה אליהם אתה מאשר כי בדקת בקפידה ואתה מסכים לתנאים ולהגבלות אלה של HotelConnect. אם אינך מסכים עם התנאים וההגבלות של HotelConnect אלה, אינך רשאי לגשת לשירותי HotelConnect או להשתמש בהם.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

1.2 במקרה של פערים בין תנאי HotelConnect אלה לבין כל תנאים ספציפיים המסדירים את השימוש בשירותי HotelConnect מסוימים, תנאים ספציפיים אלה יחולו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

1.3 כל המידע שיימסר על ידך בכל שירותי HotelConnect יהיה נכון ומדויק וניתן להסתמך עליו ככזה.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

1.4 אתה מאשר גם שאתה בן 18 לפחות. אם אתה מתחת לגיל זה, ייתכן שתידרש הסכמת הורים / אפוטרופוס לשימושך בשירותי HotelConnect וביישומים בהתאם לחוק החל עליך.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

2. הגדרות ופרשנות

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

במונחים אלה, אלא אם כן ההקשר מחייב אחרת, למילים ולביטויים הבאים יש את המשמעויות הבאות:

HotelConnect מתייחס ל- INNSTANT HOTEL CONNECT LIMITED, מזהה חברה: 662588, רג '. משרד צ'ייס האוס, פארק העסקים סיטי צומת, הצלב הצפוני, דבלין 17, אירלנד.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

HotelConnect Solutions מתייחס ליישום HotelConnect Solutions שבאמצעותו HotelConnect מספק למשתמשים שירותים המפורטים בהמשך המאפשרים לנהל הזמנות שונות של משתמשים שנעשו עם שותפי HotelConnect.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

פלטפורמת HotelConnect מתייחסת לפלטפורמת ניהול נכסי תוכנה המסופקת על ידי HotelConnect לשותפים.

שירותי HotelConnect מתייחסים לכל השירותים הניתנים על ידי HotelConnect למשתמשים המתייחסים באופן ספציפי לתנאים וההגבלות של HotelConnect אלה.

פרטנר מתייחס לספק שירותי אירוח המשתמש בפלטפורמת HotelConnect.

נתונים אישיים מתייחסים לנתונים אישיים כהגדרתם בתקנה (האיחוד האירופי) 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 27 באפריל 2016 על הגנה על אנשים טבעיים בכל הקשור לעיבוד נתונים אישיים ועל מעבר חופשי של נתונים כאלה. וביטול הוראה 95/46 / EC (תקנה כללית להגנת נתונים) ועובד על ידי HotelConnect בקשר עם שירותי HotelConnect סיפק זיהוי ופרטי קשר של נושא הנתונים, פרטי הזמנה (לינה), פרטי תשלום והעדפות הלקוח כמפורט בהמשך מדיניות הפרטיות של HotelConnect או תנאים ספציפיים הקשורים לשירותי HotelConnect מסוימים.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

מדיניות פרטיות מתייחסת למדיניות הפרטיות של HotelConnect הזמינה כאן .

הזמנה מתייחסת לכל הזמנה של משתמש עם שותף.

תנאים מתייחסים לגרסה הנוכחית של התנאים וההגבלות של HotelConnect כפי שניתן לשנות מעת לעת על ידי HotelConnect ופורסמו דרך אתר HotelConnect.

משתמש מתייחס לכל אדם שמשתמש בשירותי HotelConnect או ניגש אליו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

חשבון משתמש מתייחס לכל חשבון של משתמש עם HotelConnect שנוצר עם ההרשמה בשירותי HotelConnect.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3. שימוש בשירותי HOTELCONNECT

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3.1 המשתמש מחויב להשתמש בשירותי HotelConnect בהתאם למטרה שלשמה הם ניתנים ובהתאם לתנאים אלה, לכל תנאי ספציפי הקשור לשימוש בשירותי HotelConnect מסוימים ולכל החוקים הרלוונטיים. המשתמש לא ישתמש בשירותי HotelConnect: (i) בכל דרך הגורמת, או עשויה לגרום, לשירותי HotelConnect כלשהם, או לגישה כלשהי אליהם, להפריע, להיפגע או להיפגע בכל דרך שהיא, או (ii) למטרות רמאות. , או בקשר לעבירה פלילית או פעילות בלתי חוקית אחרת.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3.2 שום דבר הכלול בתנאים אלה לא יתפרש כחובתו של HotelConnect להפעיל או להבטיח זמינות או לספק שירותי HotelConnect כלשהם ו- HotelConnect רשאי להגביל, להשעות או להפסיק את פעולתם של שירותי HotelConnect בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3.3 HotelConnect תהיה רשאית לסרב לשירות או להשבית את הגישה של המשתמשים לכל אחד משירותי HotelConnect במקרה של הפרה של חוקים, זכויות צד ג ', תנאים אלה, תנאים, הנחיות או מדיניות ספציפיים כמפורט על ידי HotelConnect או כל פעולה של המשתמש שהיא נחשב על ידי HotelConnect כמזיק או עלול להזיק לשירותי HotelConnect או HotelConnect.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3.4 כאשר נדרש חשבון משתמש לגישה לשירותי HotelConnect מסוימים, המשתמש רשאי להשתמש בשירותי HotelConnect אך ורק עם יצירת חשבון משתמש מקביל, ואילו בתהליך ההרשמה המשתמש מחויב למלא מידע אודותיו המסומן כ חובה וסיסמא. המשתמש מחויב להגן על שם המשתמש והסיסמה שלו ולא למסור זאת לצדדים שלישיים כלשהם. המשתמש אחראי אך ורק על שימוש לרעה בשם המשתמש והסיסמה שלו במקרה שהוא / היא לא מצליחים לעשות זאת.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3.5 המשתמש אחראי לביצוע כל הסידורים הדרושים לגישה לשירותי HotelConnect כגון הבטחת מכשיר מתאים וחיבור לאינטרנט. לא HotelConnect ולא השותפים שלהם אחראים לכל חיוב שעלול להטיל על המשתמשים על ידי המובייל שלהם או מפעילי שירותי רשת אחרים.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3.6 משתמשים שעליהם חלה הגנת הצרכן של האיחוד האירופי, לפיה לצרכן תהיה פרק זמן של 14 יום לסגת מחוזה מרחוק, רשאים לממש זכות זו על ידי שליחתה ל- HotelConnect בתוך התקופה האמורה לעיל הצהרה חד משמעית הקובעת את החלטת הצרכן לחזור מהחוזה.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3.7 המשתמש רשאי למחוק את חשבון המשתמש הקיים בכל עת. מחיקת החשבון היא סופית ונתונים בתוך החשבון יימחקו, למעט נתונים שחברת HotelConnect חייבת לשמור לצורך עמידה בהתחייבויות החוקיות של HotelConnect או שעובדים על פי האינטרס הלגיטימי של HotelConnect.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3.8 ל- HotelConnect תהיה הזכות לאסוף ולנתח נתונים, הצעות משוב ומידע אחר הנוגע למתן, שימוש וביצועים של שירותי HotelConnect ולהשתמש במידע ובנתונים כאמור ללא כל הגבלה או פיצוי מכל סוג שהוא לשיפור ושיפור שירותי HotelConnect או למטרות פיתוח, אבחון ותיקון בקשר עם כל אחד משירותי HotelConnect.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3.9 אם המשתמש מספק ל- HotelConnect דיווחים כלשהם על פגמים ו / או מציע שינויים ("דוח"), תהיה ל- HotelConnect הזכות להשתמש בדוח כאמור, לרבות שילוב דוח כאמור בכל אחד משירותי HotelConnect, ללא כל התחייבות כלפי המשתמש. המשתמש מסכים כי רק ל- HotelConnect תהיה הזכות לשפר או לשנות את המוצרים והשירותים של HotelConnect. אלא אם הוסכם אחרת בכתב, HotelConnect שומר לעצמו את כל הזכויות ולא מעניק למשתמש רישיונות מכל סוג שהוא, בין אם במשתמע ובין אם אחר. HotelConnect תהיה הבעלות ותישמור על כל הזכויות, הכותרות וההתעניינות ושירותי (Hotel) ConnectConnect וכל השיפורים, השיפורים או השינויים בהם; (ב) כל תוכנה, יישום, המצאה או טכנולוגיה אחרת שפותחו בקשר לשימוש בשירותי HotelConnect; ו (ג) מידע שמקורו בנתונים אנליטיים, ו (ד) כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות לאחד מהאמור לעיל.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

4. זכויות קניין אינטלקטואליות

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

4.1 HotelConnect מחזיק ושומר על כל זכויות הקניין הרוחני בשירותי HotelConnect וכל התוכן הכלול בשירותי HotelConnect או זמין באמצעות שירותי טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, סמלי כפתורים, תמונות, קטעי שמע, הם הקניין הרוחני של HotelConnect, Partners ו / או צדדים שלישיים ומוגנים בזכויות יוצרים, זכויות מחברים, זכויות סימנים מסחריים ומסדי נתונים או זכויות קניין רוחני אחרות, ככל שיהיו רלוונטיות וככאלה אינן יכולות להיות בשימוש בשום צורה שהיא ללא הסכמת HotelConnect 'או הסכמת צד ג' מורשה מראש ובכתב.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

4.2 אתה רשאי להשתמש בשירותי HotelConnect ובתכניו אך ורק בהתאם לתנאים אלה ולחוקי זכויות היוצרים הרלוונטיים. אינך רשאי להשתמש בשום חלק ביישום מבלי לקבל רישיון ספציפי לעשות זאת מ- HotelConnect. אינך רשאי להשתמש באף אחד מתוכן היישום או מתוכן של צדדים שלישיים, או, לפי העניין, בכל נותן רישיון מורשה אחר מבלי לקבל רישיון ספציפי.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

4.3 אינך רשאי להעתיק, להציג, לשנות, להוריד, לשכפל או להעביר לצד שלישי חלק כלשהו מהתכנים או החומרים הנגישים באמצעות שירותי HotelConnect מבלי שניתנה לך אישור בכתב לכך.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

4.4 אתה מבין ומסכים שאתה אחראי לציות לכל החוקים הרלוונטיים. אתה גם ובעיקר מסכים שלא i) לגשת ולחלץ מידע משירותי HotelConnect באמצעים אוטומטיים; ii) לבצע צעדים כלשהם העלולים לגרום לעומס יוצא דופן בשירותי HotelConnect; או iii) קישור עמוק, שיקוף או מסגרת של חלקים כלשהם משירותי HotelConnect.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

4.5 אין לכלול שום דבר המופיע באתר זה כהרשאה עבורך או עבור כל אדם אחר להחזיק ברשיון או בזכות כלשהי להשתמש בסימני מסחר או בקניין רוחני אחר של HotelConnect, Partners או כל צד ג 'כלשהו.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

4.6 הודעת IP. אם אתה סבור כי כל קניין רוחני או סוג אחר של חומר מוגן הופר או מופר, אנא הודע לנו על ידי שליחת הודעה לכתובת המפורטת כאן; הודעה כזו חייבת לכלול:

  1. זיהוי של חומר מוגן, שלטענתו מופר, זיהוי אופן ההגנה והרישום הרלוונטי (אם רלוונטי);

  2. תיאור כיצד מפרים את החומר המוגן הרלוונטי ותפקידם של שירותי HotelConnect / HotelConnect בו;

  3. קביעת בעל / בעל חומר מוגן והסכמתו עם שליחת הודעה זו אלינו;

  4. כתובת איש הקשר שלך; ו

  5. הצהרתך כי יש לך תום לב להאמין שמשתמש בחומר אינו הבעלים, נותן הרישיון או סוכן הבעלים של חומר מוגן, שאתה מורשה לפעול בשם הבעלים או נותן הרישיון הבלעדי והצהרתך כי אתה משפה אותנו ואת / או בעל הקניין הרוחני בגין כל נזק או הפסד שייגרם אם ייצוגך במסגרת הודעתך יתברר כלא נכון.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

5. תנאים ספציפיים לתמיסות HOTELCONNECT

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

פונקציות פתרונות HOTELCONNECT

  • 1. בכפוף לזמינות הפונקציות של HotelConnect Solutions שנקבעו על ידי HotelConnect, ניתן להשתמש ב- HotelConnect Solutions בין היתר לניהול הזמנות המשתמש שנעשו עם שותפי HotelConnect, ביצוע צ'ק-אין מקוון, גישה וניהול של נתוני משתמש שעובדו על ידי שותפים, מחיקת נתונים שעובדו על ידי שותפים, נרשמים לתקשורת שיווקית, משיגים מידע על הזמנות ושותפים, מחליפים תקשורת עם שותפים באמצעות פונקציית מסנג'ר בתוך האפליקציה, מורידים קודי QR עם פרטי הזמנות (שם האורח וקוד הזמנה) שישמשו לסיום הצ'ק-אין המקוון עם שותפים ופונקציות אחרות כפי שניתן להשיג בפתרונות HotelConnect. HotelConnect מפתחת ללא הרף את פונקציות HotelConnect Solutions ולכן פונקציות נוספות עשויות להיות זמינות לאורך זמן.

  • 2. HotelConnect משמש אך ורק כמתווך להעברת מידע ביחס לשירותים שמטבעם מסופקים על ידי השותפים שבחרתם, כגון צ'ק-אין, צ'ק-אאוט מאוחר או צ'ק-אין מוקדם, ארוחת בוקר, חניה ושירותים אחרים שנקבעו עבור כל שותף. אספקת שירותים אלה כפופה לתנאים וההגבלות של פרטנר. לידיעתך, לשותפים עשויים להיות מגבלות נוספות ו / או חיובים בגין אספקת שירותיהם. אנא קרא את כל התנאים וההגבלות שהוחלו על ידי שותף מסוים לפני השימוש בשירותי השותף. HotelConnect אינה אחראית ולא תישא באחריות לשירותים הניתנים על ידי שותפים, לאופיים, לתוכנם ו / או לתנאים שבהם שירותים אלה ניתנים.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

שימוש בנתונים בתמיסות HOTELCONNECT

  • 3. עיבוד נתונים אישיים במסגרת פתרונות HotelConnect כפוף לתנאים אלה וכן למדיניות הפרטיות .

  • 4. על מנת לאפשר למשתמש לנהל הזמנות שונות של משתמשים שנעשו עם שותפי HotelConnect, המשתמש מאשר ומסכים כי כל נתונים הקשורים להזמנות המשתמש כולל נתונים אישיים עשויים להיות משותפים עם שותפים למטרה הבלעדית לביצוע וניהול הזמנה, כמו גם לשירותים אחרים. של שותפים הזמינים למשתמש באמצעות פתרונות HotelConnect.

  • 5. בנוסף, המשתמש מאשר ומסכים כי נתונים שנמסרו לשותפים במסגרת הזמנה, כולל נתונים אישיים, עשויים להיות משותפים עם HotelConnect, אך ורק לצורך מתן שירותים באמצעות HotelConnect Solutions. בקבלת תנאים אלה, המשתמש גם מסכים כי כל נתוני המשתמש (כולל נתונים אישיים) הנוגעים להזמנות המשתמש שנעשו עם שותפים לפני קבלת תנאים אלה ישותפו עם HotelConnect ויובאו לחשבון משתמש רלוונטי.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

6. אחריות וחבות

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

6.1 המשתמש יגן, ישפה ויחזיק את HotelConnect לא מזיק מכל נזק, עלויות, הוצאות, התחייבויות, תביעות ועילות תביעה, לרבות, ללא הגבלה, שכר טרחת עורכי דין סביר, הוצאות ועלויות בהגנה ובמידתם. עניינים וביחס לאכיפת הוראת שיפוי זו (יחד, "נזקים") בכל דרך שהיא הנובעת בגלל טענה כלשהי של צד שלישי כלשהו (לרבות כל רשות ממשלתית) הנובעת או מתייחסת לתביעה ש (i) משתמש הפרה, בדרך כלשהי, מיושמת שלא כהלכה, הפרה או הפרה כל זכות יוצרים, פטנט, סוד מסחרי או זכות קניין רוחני אחרת של HotelConnect ו / או כל צד ג 'כלשהו ו (ii) רשלנות חמורה של המשתמש או התנהגות בלתי הולמת בכוונה תחילה, או (iii) הפרה של המשתמש החלה חקיקה או תנאים אלה.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

6.2 למלוא היקף המותר בחוק החל, שירותים של מלונות-חיבור המסופקים על ידי מלונות-חיבור ניתנים "כפי שהם" ו"כפי שניתן להשיג "ללא אחריות לכל סוג שהוא. מבלי להגביל את האמור לעיל, HOTELCONNECT מתנער במפורש מכל התנאים המפורטים והמשתמעים, הסטטוטוריים או האחרים, מצגים, והתחייבויות הכוללים, אך אינם מוגבלים לאחריות של סחירות ואחריות לאחריות סחירות. HOTELCONNECT אינו מבצע הצגה או התחייבות מפורשת בכל הנוגע לשירותי HOTELCONNECT או לתוכן כלשהו של חברת CONNECT. HotelConnect לא נותנת אחריות לכך ששירותי HotelConnect או כל תוכן של HotelConnect 'יעמדו בדרישות המשתמשים או שיהיו זמינים על בסיס ללא הפרעה, מאובטח, ללא וירוסים או ללא שגיאות. HotelConnect אינה מתחייבת לגבי האיכות, הדיוק, העמידות, האמיתות, השלמות או האמינות של שירותי HotelConnect, רמות שירות כלשהן ביחס לשירותי HotelConnect או כל תוכן של HotelConnect. המשתמש מאשר ומסכים כי אם המשתמש מסתמך על שירותי HotelConnect או על תוכן כלשהו של HotelConnect, המשתמש עושה זאת אך ורק על אחריותו בלבד.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

6.3 אף אחד ממלונאות-הקשר, שלוחותיה, הקבלנים, ואף גורם אחר שאינו מעורב ביצירת, ייצור או אספקת שירותי מלונות-מחבר לא יהיו אחראים לכל עלות או סכום שווה לכל היותר, מיוחד, קוניטי, מדויק, או שווה לכל היותר, סכום שווה לכל היותר, סכום שווה ערך, לא כלול, סכום שווה ערך, שווה לכל דבר, סכום שנגרם לא כלול, לא כולל. , עלויות ליטיגציה, אובדן נתונים או רצון טוב או ייצור, או הזדמנויות עסקיות, או מוניטין, הפרעה לשירותים, נזק למחשב או כשל במערכת או עלות שירותים תחליפיים הנובעים או מהקשר עם תנאים אלה או מהמצב המתאים להם או מהמצב הזה. השתמש בשירותי HOTELCONNECT, בין אם הם מבוססים על אחריות, חוזה, נזיקין (כולל רשלנות), או כל תיאוריה משפטית אחרת, ואילו המלחמה של חברת HOTELKONNECT או לא נמסר על האפשרות של נזק כזה, אפילו אם מדובר בסכום מוגבל כאן. נכשל בתכלית המהותית שלה. שיפוטים מסוימים אינם מאפשרים החרגה או הגבלת האחריות, כך שהמגבלה הנ"ל עשויה לא לחול על המשתמש. עם זאת, בפסיקות אלה, האישורים והמגבלות האמורות לעיל יאושפו למדה הגדולה ביותר המותרת בחוק החל.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

6.4 שום דבר בתנאים אלה לא יגביל או יכלול את אחריות HotelConnect בגין הונאה, מוות או נזק אישי או כל עניין אחר שאינו יכול להיות מוגבל או נכלל על פי החוק החל.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

6.5 קישור. אתר זה מספק קישורים לאתרים אחרים, עם זאת, הכללת קישורים אלה אינה מרמזת על כל תמיכה באתרים מקושרים כאלה או כל קשר עם פעולותיהם. HotelConnect לא תהיה אחראית לתוכן האתרים המקושרים או לשימוש שלך בהם.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

7. הוראות סופיות

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

7.1 אין להתייחס אל HotelConnect כמי שוויתר על זכויות כלשהן בכך שהוא לא מימש או מעכב מימוש זכויות כלשהן על פי תנאים אלה או על פי החוקים הרלוונטיים.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

7.2 במקרה שהוראות אחד או יותר בתנאים אלה, או ייחשבו כלא תקפות או בלתי ניתנות לאכיפה, לא יושפעו מכך תוקפם ואכיפתן של הוראות אחרות בתנאים אלה.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

7.3 HotelConnect לא תהיה אחראית לכשל או עיכוב בביצועים במידה הנגרמת על ידי נסיבות שאינן בשליטתה הסבירה, לרבות, ללא הגבלה, תקלה ברשת החשמל, כשל באינטרנט, אסון טבע, אירוע מזג אוויר, מלחמה, מהומה, התקוממות , מגיפה, שביתות, שיטפונות, פעולות טרור, פעולות עבודה, טרור, התקפות מניעת שירות או התקפות זדוניות / וירוסים אחרות, או אירועים אחרים שאינם בשליטת הצד הסבירה.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

7.4 כל תקשורת (כולל כל הודעה בעלת השפעה משפטית) תיעשה אך ורק באמצעים אלקטרוניים ותישלח (i) לכתובת הדוא"ל שמסר המשתמש בחשבון המשתמש שלו או תועבר על ידי המשתמש ל- HotelConnect בדרך אחרת או תישלח באמצעות פונקציונליות של שירות HotelConnect מסוים המיועד להעברת הודעות (ii) שנשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה מעת לעת על ידי HotelConnect. האם, על פי תנאים אלה, יידרש טופס כתוב לכל הודעה / מעשה אחר, הודעה שתועבר לכתובת הדוא"ל הנ"ל של המשתמש ו / או HotelConnect תספיק.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

7.5 תנאים אלה וכל סכסוך או טענה הנובעים ממנו או בקשר אליו או לנושאם (לרבות סכסוכים או טענות שאינם חוזיים) יחולו על ידי ויתפרשו בהתאם לחוקי הולנד, למעט אמנת האו"ם בנושא חוזים למכירת טובין בינלאומית.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

7.6 לבתי המשפט בהולנד תהיה סמכות שיפוט בלעדית להסדיר כל מחלוקת או תביעה הנובעת מתנאים אלה או קשורים אליהם (כולל מחלוקות או תביעות שאינן חוזיות). משתמשים באזור הכלכלי האירופי שהם צרכנים רשאים גם להגיש את תלונתם באמצעות פלטפורמת יישוב המחלוקות המקוונת של הנציבות האירופית הזמינה בכתובת: https://ec.europa.eu/odr .

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

7.7 HotelConnect תהיה רשאית לשנות תנאים אלה לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת. HotelConnect תודיע למשתמש על כל שינוי בתנאים אלה, לכל היותר, 30 יום לפני יעילותם. המשך השימוש של המשתמש ב- HotelConnect Solutions לאחר אפקטיביות התנאים החדשים נחשב כקבלת הסכמתו לתנאים החדשים. אם משתמש לא מסכים לתנאים חדשים כאלה, המשתמש יבטל את חשבון המשתמש הרלוונטי ויפסיק להשתמש בשירותי HotelConnect.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

פרטי קשר: INNSTANT HOTEL CONNECT LIMITED, תעודת חברה: 662588, רג '. משרד צ'ייס האוס, פארק העסקים סיטי צומת, הצלב הצפוני, דבלין 17, אירלנד.

דוא"ל: support@hotelconnect.me

bottom of page