top of page

תנאים כללים לאורחים

עודכן: 01.01.2021

1. קבלת תנאים והגבלות אלה

1.1 קבלת תנאים
אנא קרא בעיון את התנאים הכלליים של האורחים ואת מדיניות הפרטיות שלנו לפני ביצוע הזמנה באמצעות פלטפורמת HOTELCONNECT זו. על ידי ביצוע הזמנה באמצעות פלטפורמת HOTELCONNECT, אתה מאשר שאתה מקבל את התנאים וההגבלות של האורחים וכי אתה מתקשר עם HOTELCONNECT מערכות או עם שותף שמאפשר פלטפורמת HOTELCONNECT (המקרה של ההתקשרות שלך ישירות עם HOTELCONNECT Systems הוא גרפי מובחן ומסופק עם הערה כי מלון מסוים או מתקן אחר הם חלק מרשת HOTELCONNECT). אם אינך מסכים עם התנאים הכלליים של האורחים הללו, אינך רשאי להשתמש בפלטפורמת HOTELCONNECT.

1.2 תפקיד השותפים
אתה מאשר ששירות שאתה שומר באמצעות פלטפורמת HOTELCONNECT ניתן על ידי המתאם המתאים לשותף המתאים בהתאמה שתבחר בתהליך ההזמנה. במקרה שאתה מתקשר ישירות עם HOTELCONNECT מערכות, אתה מקבל שירות הזמנות מ- HOTELCONNECT Systems ועם הגשת בקשת ההזמנה שלך אתה מאשר ל- HOTELCONNECT מערכות להקל על ההזמנה מטעמך, כולל ביצוע הסדרי תשלום. אתה מבין ומסכים שהשירות ששמור באמצעות פלטפורמת HOTELCONNECT מכובד על ידי השותף המתאים ולא על ידי מערכות HOTELCONNECT. לידיעתך, לשותפים עשויים להיות מגבלות נוספות ו / או חיובים בגין אספקת השירותים שלך. אנא קרא את כל התנאים וההגבלות הנוגעים לשותף המסוים לפני ביצוע ההזמנה.

1.3 המידע שלך
כל המידע שנמסר על ידך בקשר לשימוש בפלטפורמת HOTELCONNECT, במיוחד, אך לא מוגבל, למטרת ההזמנה, יהיה אמיתי ומדויק וניתן להסתמך עליו ככזה.

1.4 זכאות
אתה גם מכיר בכך שאתה בן 18 לפחות. אם אתה מתחת לגיל זה, אינך רשאי להשתמש בפלטפורמת HOTELCONNECT.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

2. הגדרות ופרשנות

2.1 הגדרות
בתנאים ובהגבלות של אורח זה, אלא אם כן ההקשר מחייב אחרת, למילים ולביטויים הבאים יש את המשמעויות הבאות:

"מחירון אורחים" פירושו מחירון מערכות HOTELCONNECT המספק אירוח מסוים העומד לרשות האורחים דרך פלטפורמת HOTELCONNECT

"אורחים" פירושם אנשים המבקשים שירות, או שניתנו להם שירותים

"התנאים וההגבלות הכלליים של האורחים" פירושם הגרסה הנוכחית של התנאים וההגבלות לאורחים, כפי שניתן לשנותם מעת לעת על ידי HOTELCONNECT Systems ופורסמה באמצעות פלטפורמת HOTELCONNECT

"מתקן" פירושו מלון או מתקן אחר המשמש לסידור שירותים לאורחים, המופעל על ידי שותף ומתגייס באמצעות פלטפורמת HOTELCONNECT.

"עמלות" פירושן העמלות הכוללות לתשלום עבור השירות שנקבעו יחד עם רישום המתקן המתאים; עמלות כאלה מתפרשות כדמי הקלה שישולמו ל- HOTELCONNECT מערכות ותשלום עבור הזמנה שישולם לשותף המפעיל את המתקן

"שירותים רשומים" פירושם שירותים הזמינים להזמנת אורח ומוגדרים בפלטפורמת HOTELCONNECT

"רשת HOTELCONNECT" פירושה קבוצת מלונות או מתקנים אחרים שבהם, על בסיס הסדרים ספציפיים בין שותפים המפעילים את המלונות הללו, האורחים מתקשרים ישירות עם מערכות HOTELCONNECT. מתקנים אלה מסומנים ומסומנים במיוחד כ"תשלומי HOTELCONNECT "בפלטפורמת HOTELCONNECT

"פלטפורמת HOTELCONNECT" פירושה פלטפורמה זו באמצעותה אתה יכול לבצע הזמנה (על אף שהיא אתר או פלטפורמה אחרת המופעלת על ידי HOTELCONNECT מערכות או אתר של שותף עם מנוע הזמנות המסופק על ידי HOTELCONNECT מערכות)

"מערכות HOTELCONNECT" פירושו INNSTANT HOTELCONNECT LTD חברה פרטית עם אחריות מוגבלת המאורגנת על פי חוקי אירלנד, וכתובתה רשומה ב Chase House, פארק העסקים City Junction, צפון הצלב, דבלין 17, הרשומה בלשכת המסחר האירית עם מספר 662588 .

"שותף" פירושו מפעיל מתקן הניתן על ידי או באמצעות HOTELCONNECT מערכות

"אמצעי תשלום" פירושו כל אמצעי תשלום זמין המותר לאורח לשלם עמלה באמצעות פלטפורמת HOTELCONNECT, אשר עשוי לכלול כרטיס אשראי או כרטיס חיוב.

"נתונים אישיים" פירושם נתונים אישיים המעובדים על ידי שותף או על ידי מערכות HOTELCONNECT המורכבות מקטגוריות נתונים הכוללות זיהוי של הנבדק, פרטי תשלום, פרטי הזמנות והעדפות לקוחות שיעובדו על סמך מדיניות הפרטיות של HOTELCONNECT.

"הזמנה" פירושה הזמנת שירות הניתנת לאורח באמצעות פלטפורמת HOTELCONNECT

"שירות הזמנות" פירושו שירות המסופק על ידי HOTELCONNECT מערכות לאורח במקרה ומתקן הוא חלק מרשת HOTELCONNECT והוא מורכב ממשא ומתן מראש על מחיר יחידה לשירות לצד הקלה על הזמנת שירות כזה בשם אורח.

"מחיר יחידה" פירושו מחיר שגובה השותף או מערכות HOTELCONNECT עבור שירות רשום שנבחר בהתאם למחירים הקיימים בפלטפורמת HOTELCONNECT

"שירות" פירושו אירוח או שירות אחר שפורסם, המוצע או ניתן לאורחים על ידי מערכות HOTELCONNECT או על ידי שותפים באמצעות פלטפורמת HOTELCONNECT

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

3. הזמנה וביטול

3.1 זמינות
כל אחד מהשירותים המופיעים ברשימה עומד לרשותך בזמן אמת וכפוף לזמינות בעת ביצוע ההזמנה. הזמינות תאושר על ידי פרטנר או על ידי HOTELCONNECT מערכות לדואר האלקטרוני שלך מהפרופיל שלך או הוזנה בתהליך ההזמנה ללא כל עיכוב מיותר מביצוע ההזמנה.

3.2 הזמנה
בתהליך ההזמנה, תתבקש למלא את הנתונים הנדרשים לביצוע הזמנתך וכיבוד השירותים. לאחר שתגיש את הזמנתך, תבצע שינויים כלשהם רק בהסכמתנו או בהסכמתנו של השותף הרלוונטי, אלא אם כן שינויים כאלה נעשו לפני ש- HOTELCONNECT מערכות או ששותף רלוונטי ישלח אליך אישור רלוונטי. עם אישור ההזמנה שלך, אתה מסכים כי אמצעי התשלום שלך עשוי להיות מאושר מראש עבור מלוא הסכום של העמלות הקשורות להזמנה. במקרה שתבחר במצב "תשלום מתקדם" או במצב דומה לפיו אתה נדרש לשלם את התשלום הכולל מראש, אתה מסכים לחייב את אמצעי התשלום שלך בגין העמלה הכוללת.

3.3 ביטול
אתה רשאי לבטל את הזמנתך רק עד שאנו או השותף הרלוונטי נשלח לך אישור להזמנתך. במקרה כזה כל האישורים מראש לאמצעי התשלום שלך ישוחררו ו / או כספים שכבר גובים יוחזרו בזמן סביר מסחרי. במקרה שפרטנר מבטל את הזמנתך לאחר האישור, אנו נשלח לך דוא"ל המודיע לך על כך ונציע לך חלופות לשירותיך.

3.4 מדיניות הזמנה וביטול ספציפית
אנא קרא בעיון את מדיניות ההזמנות והביטולים של HOTELCONNECT Systems או השותף הרלוונטי בקשר לשירותים ספציפיים (כגון לינה במלון - למשל הזמנה גמישה לחלוטין או תשלום מראש), אשר יחולו במקרים של שירותים ספציפיים כאלה. תתבקש להסכים לתנאים כאלה לפני הגשת הזמנתך.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

4. אגרות

4.1 מטבע ומיסים
העמלות בפלטפורמת HOTELCONNECT הינן ביורו או במטבע המקומי במידת הצורך. הם כוללים מיסים למעט מיסים מקומיים, וכוללים מיסים, דמי שירות, היטלים, דמי אתר נופש, דמי תשלומים, או היטלים, אלא אם כן צוין אחרת, אשר נגבים על ידי השותף מטעם צדדים שלישיים וייתכן שיחויבו בנפרד. בסכומים החלים בזמן השירות הניתן.

4.2 שינויים
ניתן לשנות את דמי השירותים הרשומים בכל עת. זה לא חל על הזמנות שכבר בוצעו אלא אם כן המסים החלים משתנים על פי חוק.

4.3 נכסים
השירותים הרשומים אינם תקפים בשילוב עם הצעה או חוזה אחר ואינם חלים על קבוצות. האגרות הן ליחידה (כלומר לאדם ויחידת שירות אחת, למשל, חדר / ללילה), האגרות עשויות להשתנות לפי תאריך ההגעה ו / או משך השירות / השהייה. דמי סיום שירות מוקדם (למשל, עזיבה מוקדמת) עשויים לחול.

4.4 תצוגה
העמלות יוצגו לפני שתשלח בקשת הזמנה דרך פלטפורמת HOTELCONNECT עבור מתקן מסוים (כמתואר ברשימות הרלוונטיות).

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

5. תנאי תשלום

5.1 אישור תשלום
במקרים בהם המתקן ששמור על ידך הוא חלק מרשת HOTELCONNECT, אתה מאשר במפורש ל- HOTELCONNECT מערכות להזמין תשלום ולחייב את אמצעי התשלום שלך עבור העמלה הכוללת.

5.2 ערבות
כל ההזמנות דורשות ערבות או פיקדון במקום ערבות. אם לא ניתנה ערבות או פיקדון בזמן שצוין בפלטפורמת HOTELCONNECT או שההזמנות לא נוצלו באותו זמן או בתנאים אחרים של השירות המופיע ברשימה, ההזמנות / ים הרלוונטיות עשויות להתבטל ללא הודעה מוקדמת, ואנחנו שמור את הזכות לספק את ההזמנות הרלוונטיות לאדם אחר (למשל, להחזיר לחדר או למתקן הרלוונטי במקרה של הזמנת מקום לינה) ללא הודעה מוקדמת. בנסיבות כאלה לא נהיה חייבים להחזיר כל פיקדון ששילמת על ידך (או על ידי אדם אחר בקשר להזמנה).

5.3 תשלום מלא
במקרה שתבחר במצב "הזמנה מראש" יש לבצע את מלוא התשלום בעת ביצוע ההזמנה. אתה מאשר לנו בזאת לחייב את אמצעי התשלום שלך בעת ההזמנה.

5.4 אמצעי תשלום
השיטות המקובלות כערבות כוללות: כרטיס אשראי, פיקדון, סוכן נסיעות מאושר מראש או חברה שאושרה מראש. אתה יכול גם לספק פיקדון כשיטת ערבות באמצעות העברה בנקאית, במזומן או בכרטיס אשראי. על מנת להבטיח ולאשר את הזמנתך, עליך למסור פרטים על אמצעי התשלום שלך. במקרים מסוימים (למטרות תשלום מראש או ערבות), ניתן יהיה לחייב או לאשר מראש את אמצעי התשלום שלך.

5.5 החזר כספי
כל ההזמנות ששולמו מראש אינן ניתנות להחזר מכל סיבה שהיא אלא אם השותף מסכים איתך אחרת. לא יחויב כסף מחשבונך בגין ביטולים עד למועד האחרון שאפשר לבדוק שירות רלוונטי מבלי לחייב את החיוב הרלוונטי המתואר בתנאים הכלליים של אורחים אלה או בתנאים הספציפיים שלנו או השותפים החלים על השירות הרלוונטי.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

6. גישה לפלטפורמת HotelConnect

6.1 פלטפורמת HOTELCONNECT זמינה ללא תשלום. לא מערכות HOTELCONNECT או השותפים שלהם אחראים לכל חיוב נוסף שיוטל עליך על ידי הנייד שלך או מפעיל שירותי רשת אחר.

6.2 אין התחייבות כי פלטפורמת HOTELCONNECT, או כל תוכן בה, תמיד יהיו זמינים ללא הפרעה. הגישה לאתר מותרת באופן זמני. האתר או כל אחד מחלקיו עשויים להיות מושעים, נסוגים או מופסקים ללא הודעה מוקדמת. לא HOTELCONNECT ולא השותפים שלהם יהיו אחראים כלפיך אם, מכל סיבה שהיא, האתר אינו זמין בכל זמן ובכל תקופה.

6.3 אתה אחראי לביצוע כל הסידורים הנדרשים בכדי לאפשר לעצמך גישה לאתר. אתה גם אחראי להבטיח שכל האנשים שנכנסים לאתר דרך חיבור האינטרנט שלך מודעים לתנאים הכלליים של האורח וכי הם עומדים בהם.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

7. השתמש במדיניות

7.1 נזק למתקן
תשתמש במתקן (אליו ניתנת לך גישה לצורך אספקת שירותים) ותשאיר אותו כפי שהיה בזמן הגעתך (למרות בלאי רגיל). אתה מסכים שאתה אחראי גם למעשים ומחדלים של אנשים אחרים שניגשים למתקן. במקרה שלשותף טוען או שיש לו עדות אחרת לנזק, אתה מסכים לשלם את עלויות ההחלפה או התיקון של הנזק. לאחר שקיבלתם הודעה מראש על תביעה כזו (לפחות 48 שעות), אתם מסכימים כי החיוב עשוי להתבצע בכלי התשלום שלכם המשמש במהלך תשלום המתקן. אתה גם מסכים לשתף פעולה עם HOTELCONNECT מערכות ו / או עם השותף בכדי לספק מידע הדרוש להערכת תביעות הנזק לחברת הביטוח / ים על בסיס פוליסת הביטוח של השותף. כל סכום שנתבע מהביטוח שכבר שילם על ידך יוחזר לך.

7.2 התנהגות משתמשים
אתה מבין ומסכים שאתה אחראי לציות לכל החוקים החלים. אתה גם ובעיקר מסכים שלא:

 1. גישה למידע ופלטפורמתו מפלטפורמת HOTELCONNECT באמצעים אוטומטיים;

 2. בצע את כל הצעדים העלולים לגרום לעומס יוצא דופן על פלטפורמת HOTELCONNECT; או

 3. קישור עמוק, מראה או מסגר חלקים כלשהם בפלטפורמת HOTELCONNECT.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

8. פרטיות נתונים

8.1 הסכמה לשותף
על ידי שימוש באתר זה אתה מעניק את הסכמתך לשותף לעבד את הנתונים האישיים שלך שתספק בטופס ההזמנה או אשר נמסר לשותף באמצעות חשבון HOTELCONNECT שלך לצורך הזמנתך ו / או השירות הרלוונטי שלך. הנתונים האישיים שלך יעובדו על ידי HOTELCONNECT מערכות כמעבד, והעיבוד מוגדר עוד במדיניות הפרטיות של אתר השותף הרלוונטי כמקושר לרישום הרלוונטי.

8.2 הסכמה למערכות HOTELCONNECT
לפני ביצוע הזמנה או אחריה, תהיה לך ההזדמנות להירשם וליצור חשבון משלך בפלטפורמת HOTELCONNECT ותוכל להשתמש ביעילות רבה יותר בשירותים ברשת HOTELCONNECT. אם תירשם, אתה גם מעניק את הסכמתך למערכות HOTELCONNECT לעבד את הנתונים האישיים שלך על פי התנאים והיעדים המפורטים במדיניות הפרטיות של HOTELCONNECT.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

9. זכויות קניין רוחני

9.1 שמירת זכויות
HOTELCONNECT מערכות מחזיקה בכל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמת HOTELCONNECT, והשותפים הם משתמשים מורשים. שותף הוא הבעלים היחיד, בעל הרישיון והמשתמש המותר בגין כל תוכן וחומר המתפרסם ברשימתו בפלטפורמת HOTELCONNECT או באתר הבסיס. כל היצירות (האתר ותכניו) מוגנות בזכויות יוצרים ובאמנות ברחבי העולם. כל הזכויות כאלה שמורות.

9.2 מטרה
אתה רשאי להשתמש בפלטפורמת HOTELCONNECT ובתכניו אך ורק לשימוש אישי, לא מסחרי ופרטי בכפוף לחוקי זכויות היוצרים הרלוונטיים. אין להשתמש בשום חלק באתר מבלי לקבל רישיון לכך ממערכות HOTELCONNECT. אסור לך להשתמש בתוכן כלשהו של שותף או, לפי העניין, בכל רישיון מורשה אחר מבלי לקבל רישיון.

9.3 שימוש מוגבל
אין להעתיק, להציג, לשנות, להוריד, לשכפל או להעביר לצד שלישי חלק כלשהו מהתכנים או החומרים באתר זה מבלי שניתנה לך אישור לכך.

9.4 אין רישיון
אין לפרש שום דבר המופיע באתר זה כמתן לך או למישהו אחר רישיון או זכות כלשהי להשתמש בסימני מסחר או במאפיינים אינטלקטואליים אחרים של Partners או של HOTELCONNECT Systems. אינך רשאי להשתמש במטא תגיות או בטקסט נסתר אחר המשתמש בקניין רוחני זה.

9.5 הודעת IP
אם אתה סבור שמישהו מהקניין הרוחני או מסוג אחר של חומר מוגן הופר, או הודע לנו על כך באמצעות שליחת הודעה לכתובת המפורטת כאן; הודעה כזו חייבת לכלול:

 1. זיהוי חומר מוגן שלטענתו מופר, זיהוי אופן ההגנה והרישום הרלוונטי (אם רלוונטי);

 2. תיאור האופן בו מפרים את החומר המוגן הרלוונטי ותפקיד פלטפורמת HOTELCONNECT שלנו ו / או השירותים שלנו בה;

 3. קביעת בעל / בעל חומר מוגן והסכמתו עם שליחת הודעה זו אלינו;

 4. כתובת איש הקשר שלך; ו

 5. הצהרתך כי יש לך תום לב להאמין שמשתמש בחומר אינו הבעלים, נותן הרישיון או סוכן הבעלים של חומר מוגן, שאתה מורשה לפעול בשם הבעלים או נותן הרישיון הבלעדי והצהרתך כי אתה משפה אותנו ואת / או בעל הקניין הרוחני בגין כל נזק או הפסד שייגרם אם ייצוגך במסגרת הודעתך יתברר כלא נכון.

9.6 הודעה נגדית IP
אם חומר שפרסמת לפלטפורמת HOTELCONNECT שלנו הוסר או הושבת, אתה רשאי להגיש הודעה נגדית לכתובת המפורטת בתנאים אלה; הודעה כזו חייבת לכלול:

 1. זיהוי חומר שהוסר או הושבת יחד עם המיקום בו הונח החומר; ו

 2. הצהרתך כי יש לך תום לב להאמין כי יש להסיר או להשבית את החומר כתוצאה מטעות או זיהוי שגוי, תיאור זכויותיך לחומר והצהרתך כי אתה משפה אותנו ו / או בעל הקניין הרוחני בגין כל נזק או אובדן שנגרם אם ייצוגך בהודעה יתברר כלא נכון.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

10. תנאים ספציפיים למתקני רשת HotelConnect

10.1 תחולה
תנאים ספציפיים המפורטים במסמך זה חלים רק במקרים שבהם אתה מבצע הזמנה למלון או למתקן הוסטל וחלק מרשת HOTELCONNECT.

10.2 אפשרויות הזמנה
אתה יכול לבחור באחת ממספר אפשרויות ההזמנה שמספקות HOTELCONNECT Systems (רכישה גמישה לחלוטין ומקדמה) בתהליך ההזמנה (ההזמנה) שלך.

 1. גמיש לחלוטין - ביטול קל. אפשרות זו מספקת את האפשרות הגמישה ביותר לבחירתך בשירות (לינה). הוא כולל סידור מזון זמין, מיסים חלים ודמי שירות. הזמנתכם עשויה להתבטל עד השעה 15:00 (שעון מקומי) ביום ההגעה ללא חיוב. הזמנות שבוטלו לאחר השעה 15:00 (שעון מקומי) ביום ההגעה יחויבו בתשלום של שהייה של לילה אחד, אלא אם כן הנכם מתבקשים לקבל הנחיה אחרת.

 2. רכישה מראש - לא ניתן להחזר. אפשרות זו דורשת תשלום מלא מראש של העמלה. במקרה של שינויים או ביטולים, התשלום אינו ניתן להחזר. אפשרות זו כוללת סידור מזון זמין, מיסים חלים ודמי שירות. אם אתה עוזב מוקדם, מבטל או לא מצליח לכבד הזמנה זו מכל סיבה שהיא, לא תקבל שום זיכוי או החזר כספי. כל הארכת שהותכם תדרוש הזמנה חדשה לתאריכים הנוספים, בכפוף לזמינות ולמחירים הרלוונטיים, ואפשרות זו לא תחול, אלא אם כן הנכם ידרשו אחרת.

 3. הזמנות מובטחות מתקיימות עד השעה 16:00 ביום שלאחר ההגעה המתוכננת, אלא אם כן הנכם מתבקשים לקבל הנחיה אחרת.

 4. אם תבחר באפשרות גמיש לחלוטין ותבטל את ההזמנה שלך לאחר השעה 15:00 ביום ההגעה השמור, תחויב בסכום של שהייה של לילה אחד, אלא אם כן תידרש לך מקום אחר.

10.3 מיטות נוספות
מיטות מתקפלות נוספות זמינות בתשלום של 20 אירו ללילה. המתקן שמח לספק מיטות תינוק בחינם לילדים עד גיל שנתיים.

10.4 ביצוע צ'ק-אין ויציאה
חדרים במתקן (מלון) זמינים החל מהשעה 15:00 בתאריך ההגעה. אנא יידעו את אנשי המתקן לפחות 24 שעות מראש אם סביר להניח שאתם או כל אחד מחברי הקבוצה שלכם יגיעו לאחר השעה 23:00 בתאריך ההגעה. אי ידיעה עלולה לגרום לביטול ההזמנה הרלוונטית לאותו אדם, והחדר יימכר מחדש ללקוח אחר. אם לא ניתנה שום הודעה, לא ישולם החזר כספי כל פיקדון. יש לפנות את החדרים עד השעה 12:00 ביום העזיבה. אי יציאה עד למועד זה עלולה לגרום לחיובים נוספים, כולל עלות לינה לילה נוסף בחדר / ים הרלוונטיים.

10.5 הזמנות אירועים
הזמנות אירועים כפופות לתנאים נפרדים שהשותף יעביר אליכם לפני מועד ההזמנה.

10.6 אובדן או נזק לחפצים האישיים שלך
לא שותפים ולא HOTELCONNECT מערכות יהיו אחראים לאובדן או נזק של חפצי הלקוחות או האורחים שלא הושארו בטיפול המוסכם בהסכמה הדדית.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

11. אחריות

11.1 אין אחריות לאתר
לא מערכות HOTELCONNECT ולא השותפים מעניקים שום אחריות לגבי האתר ותכניו. אתה האחראי הבלעדי לשימושך בו.

11.2 הפעלת האתר
לא HOTELCONNECT מערכות ולא השותפים אחראים לכל הפסד או נזק ישיר, עקיף או תוצאתי (כולל ללא הגבלה אובדן הכנסות, אובדן מוניטין, אובדן מוניטין ואובדן או נזק לנתונים), הנובעים מאתר זה או השימוש בהם, או שגיאות, אי דיוקים, מחדלים בשירותים או בתכנים הניתנים ככל שנגרם.

11.3 כוח עליון
לא מערכות HOTELCONNECT ולא השותפים מפרים תנאים אלה ו / או יכולים לקבל כל חבות או לשלם פיצוי כלשהו (למעט החזר כספי ששולם בגין שירותים שטרם ניתנו) אם HOTELCONNECT מערכות והשותפים אינם יכולים לבצע התחייבויות עקב אירוע שלילי, מעשה או מחדל מעבר לשליטה סבירה, לרבות (אך לא רק) אסונות טבע, פעולות טרור, תסיסה אזרחית, סכסוכים תעשייתיים או כישלון שירותי שירות.

11.4 מגבלות אחריות
בשום עת האחריות של HOTELCONNECT מערכות או השותפים לא תעלה על הסכום ששילמת למערכות HotelConnect או לשותף עבור שירותים במתקן המסוים ההוא בהזמנה הרלוונטית שלך. לא HOTELCONNECT מערכות ולא השותף אחראים (1) לכל הפסד שלא נגרם עקב הפרת חוזה בקשר למתקן, הפרת חובה חקוקה או רשלנות, (2) הפסד עקיף או תוצאתי כלשהו, ​​או (3) הפסד כלשהו. נגרמת על ידיך או כל אחד מחברי הקבוצה שלך. שום דבר בתנאים אלה לא יפעל כדי להגביל או להחריג את האחריות של השותף או את האחריות של HOTELCONNECT מערכות בגין הונאה או מוות או נזק אישי או כל עניין אחר שאינו יכול להיות מוגבל או מוחרג בחוק. הן HOTELCONNECT מערכות והן השותפים שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל אירוע או שירות / הזמנה שהם סבורים כי הם עלולים לפגוע במוניטין שלהם. בחלק מהמקרים הללו לא יינתן החזר כספי. אתה תהיה אחראי להתנהלות המסודרת שלך ושל האורחים שלך ובכל עת לא תגרום להפרה של מדיניות השותף וכל דין חל, או לגרום מטרד לאורחים אחרים במתקן מסוים.

11.5 שיפוי
אתה תשיב את השותף ו / או מערכות HOTELCONNECT במלואן בגין כל אובדן או נזק שייגרם לאף אחד מהצדדים בהתאמה. כמו כן, תשיב לך את השותף ו / או מערכות HOTELCONNECT בגין כל הפרעה בעסקיהם באמצעות מעשיך ומחדליך או באמצעות אלה של חברי הקבוצה שלך. בין אם ברשלנות ובין אם בדרך אחרת, מעשים ומחדלים אלה מוגדרים על ידי כל אמצעי המפרש את מצג השווא שלך או המפר את התנאים הכלליים של אורח זה (או כל תנאי וחוקים חלים אחרים בקשר להזמנתך ו / או שירותיך ב מקרה של תביעה מצד צד ג '). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחייב את אמצעי התשלום שלך עבור סכומים כאלה.

11.6 קישור
האתר מספק קישורים לאתרים אחרים; עם זאת, הכללת קישורים אלה אינה מרמזת על כל תמיכה באתר מקושר כזה או כל קשר עם פעולתם. לא HOTELCONNECT מערכות ולא השותפים אחראים לתוכן האתרים המקושרים או לשימוש שלך בהם.

11.7 אין ויתור על ידי HOTELCONNECT מערכות ולא על ידי השותפים על הפרה כלשהי של תנאים אלה, על ויתור על הפרות עוקבות אחר אותן הוראות או סוגים אחרים.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

12. שונות

12.1 שינויים
התנאים וההגבלות הכלליים של האורחים עשויים להתעדכן או לשנות מעת לעת ויהיו בתוקף באופן מלא לאחר פרסומם בפלטפורמת HOTELCONNECT (אשר יוכרז בתאריך "השינויים בתוקף" בראש התנאים הכלליים של האורחים. ). במקרה שאתה משתמש בפלטפורמת HOTELCONNECT לאחר פרסום השינויים, אתה מציין שאתה מסכים להיות מחויב לתנאים הכלליים של האורחים ששונו.

12.2 שינויים בחוזה חובה
אם וככל שתנאים אלה ישונו לאחר שביצעת הזמנה וישפיעו על החוזה שלך מבחינת מיסים או שינויים אחרים הנובעים מחוקים מקומיים, תקבל הודעה על כך באמצעות איש הקשר האלקטרוני שמסרת במסגרת תהליך ההזמנה.

12.3 יישוב סכסוכים
אתה מסכים שכל סכסוך, מחלוקת, מחלוקת או טענה הנובעים מהתנאים הללו או היחסים שנוצרו על ידי תנאים אלה או קשורים אליהם, ייפתרו תחילה על ידי עבודה משותפת בתום לב, כולל מינוי של מתווך המסכים הדדי לפתרון הסכסוך. . במקרה והסכסוך לא יושב, הוא יוכרע סופית על ידי בית המשפט המוסמך בדבלין, אירלנד.

12.4 בחירת חוק
תנאים והגבלות אלה כפופים לחוק האירי, אלא אם כן חוקים אחרים חלים ללא התחשבות בבחירת החוק.

bottom of page